Όροι και προυποθέσεις

Στo Ηράκλειο σήμερα την μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

Αφενός

Της εταιρείας με την επωνυμία ΕΜΜ.ΣΩΠΑΣΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ, με διακριτικό τίτλο ” Sky Eye Travel Services LTD” που εδρεύει Μητσοτάκη 1 , 71202 Ηράκλειο. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Εμμανουήλ Σωπασή, Εκπαιδευτικό Κέντρο Εκπαίδευσης ΣμηΕΑ( Συστημάτων μή Επανδρωμένων Αεροσκαφών), με τον διακριτικό τίτλο «Sky Eye Travel Services LTD», και του εκπαιδευομένου

συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής(επιλέγοντας αποδοχή στην ιστοσελίδα μας):

1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΞΕΤΑΣΗ

Η επιχείρηση αναλαμβάνει να παρέχει Διαδικτυακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης , μέσω της Ιστοσελίδας της exams.skyeyeacademy.gr για την εκμάθηση Θεωρητικών Γνώσεων & Εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ανοικτής Κατηγορίας EASA Συστημάτων μή Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) σύμφωνα με τους Ευρωπαικούς κανονισμούς (ΕΕ) (ΕΕ) 2019/947 , (ΕΕ) 2019/945(ΕΕ) 2020/639 , (ΕΕ) 2020/1058 .

Συμπεριλαμβάνεται το κόστος της Εκπαιδευτικής ύλης(Ηλεκτρονική Μορφή), , των Θεωρητικών Μαθημάτων ,της Θεωρητικής Εξέτασης που θα παρέχονται μέσω της πλατφόρμας e Learning Διαδικτυακά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο απο την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πρόγραμμα & Εξέτασης απὀ την Σχολή και από την ——– έως την περάτωση των θεωρητικών μαθημάτων εντός ενός έτους——–, με τα παρακάτω Πτυχία & Μαθήματα συμπεριλαμβανομένου και της Εξέτασης ,μή περιλαμβανομένων των παράβολων προς την αρμόδια Αρχή για την έκδοση Πτυχίου:

ΠΤΥΧΙΟ Α1-Α3 Ανοικτής Κατηγορίας

Περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα & εξέταση για την απόκτηση του Πτυχίου

Ασφάλεια Πτήσεων

Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας

Προστασία από Έκνομες Ενέργειες

Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Ανθρώπινες Δυνατότητες & Περιορισμοί

Επιχειρησιακές Διαδικασίες

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ασφάλιση

Τεχνικές Γνώσεις ΣμηΕΑ

ΠΤΥΧΙΟ Α2

Περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα & εξέταση για την απόκτηση του Πτυχίου

Επιδόσεις ΣμηΕΑ

Βασική Αεροπορική Μετεωρολογία

Μεθόδοι Υπολογισμού Κινδύνων & Μετριασμού των

Η επιχείρηση αναλαμβάνει με κατάλληλες Εκπαιδευτικές μεθόδους να διδάξει , να ενημερώνει τον Εκπαιδευόμενο για την πρόοδο του, και να χορηγήσει στο τέλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Απόκτησης Πτυχίου ΣμηΕΑ βεβαίωση Περάτωσης Διαδικτυακών Εξετάσεων των Θεωρητικών Μαθημάτων για την απόκτηση του ανάλογου Πτυχίου, το οποίο ο Μαθητής θα καταθέσει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ΕΑΠΑ μέσω της εφαρμογής στη ιστοσελίδα uas.hcaa.gr ,μαζί με τα απαιτούμενα παράβολα για την απόκτηση πτυχίου EASA Open Cat.

Το Εκπαιδευτικό Ἐργο της Θεωρητική Εκπαίδευσης & Εξέτασης ορίζεται όπως παρακάτω (επιλογή):

Πτυχίο EASA Open CategoryA1-A3 στα 50 € -Πενήντα Ευρώ.

Πτυχίο EASA Open CategoryA2 στα 250 € -Διακόσια Πενήντα Ευρώ.

2.ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Eφόσον ο μαθητής επιλέξει, θα συνεχίσει την Πτητική Εκπαίδευση από Εκπαιδευτές και ΣμηΕΑ του ανωτέρου Εκπαιδευτικού Κέντρου, και θα του χορηγήσει Βεβαίωση Επάρκειας Χειριστού ΣμηΕΑ όπως παρακάτω και με τις ανάλογες χρεώσεις που επιθυμεί ο Εκπαιδευόμενος

6 Ώρες Πτήσης 190 €

12 Ώρες Πτήσης 350 €

Ποσό που καταβάλλεται για Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Πτυχίο Α1-Α3 50 €

Πτυχίο Α2 250 €

Πτητική Εκπαίδευση 6 Ώρες 190€

Πτητική Εκπαίδευση 12 Ώρες 350 €

2.1 Ο Εκπαιδευόμενος, έναντι του ανωτέρω περιγραφόμενου Εκπαιδευτικού έργου που θα παρέχει το Εκπαιδευτικό Κέντρο θα καταβάλει το συνολικό ποσό των € ——–€ -σύμφωνα με τις παραπάνω επιλογές. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί ολόκληρο ανεξαρτήτως του εάν ο μαθητής διακόψει με δική του υπαιτιότητα τα μαθήματα οποτεδήποτε. Δια του παρόντος ο Εκπαιδευόμενος έχει την υποχρέωση να καταβάλει το ανωτέρω συμφωνηθέν ποσόν διδάκτρων,πρίν την έναρξη των μαθημάτων(θεωρητικών η και Πτητική Εκπαίδευση ως πρωτοφειλέτης, παραιτούμενος κάθε ενστάσεως που θα μπορούσε να περιορίσει ή να αναιρέσει αυτή την υποχρέωσή του, αναγνωρίζοντας ότι καταβάλει το συμφωνηθέν ποσόν αυτοβούλως. Σε περίπτωση μη εξόφλησης η επιχείρηση μπορεί κατ’ επιλογήν της, να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο τρόπο την είσπραξη των διδάκτρων ,και την μή έκδοση βεβαίωσης περάτωσης μαθημάτων & γραπτών Διαδικτυακών Εξετάσεων, εώς ότου καταβληθεί το συμφωνηθέν ποσό.

2.3 Η μη υποβολή έγγραφων παραπόνων εκ μέρους του πελάτη για τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες συνιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των .

2.4 Σε περίπτωση αποτυχίας του Εκπαιδευόμενου στις Εξετάσεις της Σχολής Sky Eye Academy, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό υλικό έως ότου περατώσει επιτυχώς τις Θεωρητικές του Εξετάσεις χωρίς περαιτέρω κόστους εντός ενός έτους σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.

Για να υπάρξει καταγγελία της παρούσης συμβάσεως εκ μέρους των συμβαλλομένων απαιτείται έγγραφη ενημέρωση του ενός προς το άλλο μέρος, διαφορετικά η σύμβαση παραμένει εν ισχύι μέχρι το τέλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

6. Ο Υποψήφιος μπορεί να προκαταβάλλει την Θεωρητική & Πρακτική Εκπαίδευση αθροιστικά η τμηματικά ,με την σύνταξη επιπλέον ,αναλόγου ξεχωριστής σύμβασης.
7. Τα παράβολα στην ΥΠΑ για την έκδοση πτυχίου βαρύνουν τον Εκπαιδευόμενο, και δεν περιλαμβάνονται στο παρόν συμφωνητικό
8. Τα Προσωπικά Δεδομένα του Εκπαιδευόμενου, και ο Εκπαιδευτικός του Φάκελος, διατηρούνται ασφαλή για 5 χρόνια από την Επιχείρηση, κατά απαίτηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας , χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την απόκτηση Πτυχίου ΣμηΕΑ, για κάθε νόμιμη χρήση, και με την πάροδο των 5 ετών καταστρέφονται. Στα αρχεία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

α) Ονοματεπώνυμο του μαθητή.

β) Στοιχεία διαμονής και επικοινωνίας του μαθητή,ΑΔΤ,ΑΦΜ.

γ) Κατηγορία ή κατηγορίες αδειών χειριστών ΣμηΕΑ, στις οποίες εκπαιδεύτηκε ο μαθητής.

δ) Ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.

ε) Αντίγραφο Βεβαίωσης Υγείας όπου απαιτείται (Ειδική-Πιστοποιημένη).

στ) Αποτελέσματα εξετάσεων του χειριστή ή άλλα στοιχεία βάση των οποίων χορηγήθηκε η άδεια.

Ζ) Ημερομηνίες έκδοσης και λήξης της άδειας.

Αρμόδια κατά τόπο και καθ’ ύλην Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια Του Νομού Ηρακλείου, ανεξαρτήτως της κατοικίας του πελάτη.